เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย (AUSTRALIA) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA)

เรียนต่อมัธยมสหรัฐอเมริกา รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหรัฐอเมริกา (United States)

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกาในระดับมัธยมแบ่งออกเป็น Middle School / Junior High School เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7 – Grade 8 และ Senior HighSchool เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Grade 9 – 12

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศเพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษารัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวจศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงไม่อาจระบุชัดว่าการศึกษาในระดับ Middle School/ Junior High School หรือ Senior highSchool ต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี เริ่มเรียนตั้งแต่ปีไหน บางรัฐอาจเริ่มเรียน Senior High School ตั้งแต่ Grade 9 ในขณะที่บางรัฐอาจเริ่มที่ Grade 10 ก็ได้

เรียนต่อมัธยม

สหรัฐอเมริกา

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้างหลักสูตร

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

เรียนต่อมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 6 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 7 – Year 12 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาานาชาติ

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในสหรัฐอเมริกา

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาล (Public School)
  นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถเข้าเรียนในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลได้ สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ไม่ได้รับทุน สามารถสมัครเข้าเรียนในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลได้เฉพาะ Grade 9 – 12 (ม.3 – ม.6) เท่านั้น และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น
 2. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชน (Private School)
  ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสมได้ โดยพิจารณาแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ให้การศึกษาสอดคล้องกับ ทัศนคติ และคุณค่าการดำรงชีวิตของครอบครัว นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึง

  1. หอพักและบริเวณแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
  2. ความเด่นด้อยทางด้านวิชาการ
  3. นักเรียนจำนวนน้อยในชั้นเรียน
  4. อาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลได้
  5. การให้โอกาสนักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ตลอดจนกีฬาทุกประเภท
  6. การดูแลใกล้ชิด และสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม

การเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้นักเรียน จึงต้องพิจารณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีการสอนที่เหมาะกับข้อเด่น หรือข้อด้อยของนักเรียน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสามารถประเมินผลด้านต่างๆ ของนักเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีหลักสูตรดีเหมาะสม และท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 เทอม

 • เทอม 1 (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เดือนกันยายน – ธันวาคม
 • เทอม 2 (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีหมวดวิชาต่างๆ และมีวิชาให้เลือกเรียน 10-60 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ 5-6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ
 • พลศึกษา
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • เศรษฐศาสตร์
 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาศิลป์

กรุณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสม

รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมสหรัฐอเมริกา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. CATS College

Since our foundation in 1952, we have grown into one of the most innovative and successful independent education providers in UK and USA.

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Boston

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพมากมายหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศอเมริกาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในแบบอเมริกัน และได้เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา และยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนในประเทศมหาอำนาจของโลก  นักเรียนจะได้เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลายผู้คนเชื้อชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมใหม่ๆ พร้อมทั้งระบบการศึกษาที่เข้มข้นอีกด้วย

หลักสูตร Foundation

คอร์ส Foundation เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีพื้นฐานในสาขาวิชาเฉพาะสาขา เช่น ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การเงินและการจัดการ เป็นต้น

ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเด็กอเมริกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ

หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คอร์ส Foundation จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation 

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกาในระดับมัธยมแบ่งออกเป็น Middle School / Junior High School เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7 – Grade 8 และ Senior HighSchool เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Grade 9 – 12

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศเพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษารัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวจศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงไม่อาจระบุชัดว่าการศึกษาในระดับ Middle School/ Junior High School หรือ Senior highSchool ต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี เริ่มเรียนตั้งแต่ปีไหน บางรัฐอาจเริ่มเรียน Senior High School ตั้งแต่ Grade 9 ในขณะที่บางรัฐอาจเริ่มที่ Grade 10 ก็ได้

เรียนต่อมัธยม

สหรัฐอเมริกา

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้างหลักสูตร

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

เรียนต่อมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 6 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 7 – Year 12 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาานาชาติ

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในสหรัฐอเมริกา

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาล (Public School)
  นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถเข้าเรียนในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลได้ สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ไม่ได้รับทุน สามารถสมัครเข้าเรียนในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลได้เฉพาะ Grade 9 – 12 (ม.3 – ม.6) เท่านั้น และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น
 2. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชน (Private School)
  ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสมได้ โดยพิจารณาแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ให้การศึกษาสอดคล้องกับ ทัศนคติ และคุณค่าการดำรงชีวิตของครอบครัว นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึง

  1. หอพักและบริเวณแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
  2. ความเด่นด้อยทางด้านวิชาการ
  3. นักเรียนจำนวนน้อยในชั้นเรียน
  4. อาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลได้
  5. การให้โอกาสนักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ตลอดจนกีฬาทุกประเภท
  6. การดูแลใกล้ชิด และสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม

การเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้นักเรียน จึงต้องพิจารณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีการสอนที่เหมาะกับข้อเด่น หรือข้อด้อยของนักเรียน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสามารถประเมินผลด้านต่างๆ ของนักเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีหลักสูตรดีเหมาะสม และท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 เทอม

 • เทอม 1 (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เดือนกันยายน – ธันวาคม
 • เทอม 2 (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีหมวดวิชาต่างๆ และมีวิชาให้เลือกเรียน 10-60 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ 5-6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ
 • พลศึกษา
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • เศรษฐศาสตร์
 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาศิลป์

กรุณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสม

รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมสหรัฐอเมริกา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. CATS College

Since our foundation in 1952, we have grown into one of the most innovative and successful independent education providers in UK and USA.

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Boston
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพมากมายหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศอเมริกาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในแบบอเมริกัน และได้เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา และยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนในประเทศมหาอำนาจของโลก  นักเรียนจะได้เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลายผู้คนเชื้อชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมใหม่ๆ พร้อมทั้งระบบการศึกษาที่เข้มข้นอีกด้วย

Foundation

หลักสูตร Foundation

คอร์ส Foundation เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีพื้นฐานในสาขาวิชาเฉพาะสาขา เช่น ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การเงินและการจัดการ เป็นต้น

ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเด็กอเมริกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ

หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คอร์ส Foundation จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation 

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

 •  
 •  
 •  
 •