เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาทั้งเอกชนคาทอลิค และรัฐบาลในทุกรัฐของออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาดำเนินการรับสมัครนักเรียนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประสาทงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้เลือกมากมายทั้งแบบประจำและไปกลับและยังสามารถเลือกเรียน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน ตามความเหมาะสมของตัวผู้เรียน
แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน•แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน•แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

AEAS

CETA ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS (Australian Education Assessment Service)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

เรียนต่อมัธยม

ออสเตรเลีย

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้างหลักสูตร

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

การเรียนต่อในออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา CETA เป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยปกติ แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพิจารณารัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับประถม ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพิจารณารัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งทาง CETA สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนให้ได้เช่นกัน

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

 1. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัย หากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย บุตรหลานของท่านจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
 2. หลักสูตรมัธยมในออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก
 3. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
 4. การศึกษาในชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นแก่นักเรียน

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในออสเตรเลีย

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียมี 2 ประเภทคือ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนหรือชายล้วน และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คือ มีความหลากหลายในวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาหลัก8 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Guardian และ Career Counselor ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

ปีการศึกษา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิดภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค หากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และมีผลการเรียนดีก็จะสามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทยสามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละบุคคล แม้ว่านักเรียนไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ AEAS Test ได้ที่ CETA สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามรายละและนัดสอบได้ที่ CETA

ที่พักอาศัย

บางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

กรุณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสม

รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. ACT Government School (Canberra)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเล็กจนถึง Year 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 43,516 คน แบ่งเป็นนักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Australian Capital Territory (Canberra)

2. All Saints Anglican School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1987 ในตอนต้นเปิดสอนเฉพาะระดับ Year 1 จนถึง Year 12 ปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

3. Avalon College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีการรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อ ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

4. Billanook College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไปกลับ ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

5. Canterbury College

Canterbury College Canterbury College is an award-winning Kindergarten to Year 12

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Queensland

6. Carey Baptist Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบ International ที่มีนักเรียนนานาชาติมาจากกว่า 15 ประเทศ แม้ว่า Carey เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาคริสต์แต่ก็ยินดีต้อนรับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

7. Caulfield Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

8. Christ Church Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ใน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

9. Eltham College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีความโดด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

10. Firbank Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและรู้จักการทำงานเป็นทีม...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

11. Fraser Coast Anglican College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ตั้งอยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาพื้นที่ 64 เอเคอร์ท่ามกลาง ความสวยงามของฟาร์ม และแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

12. Geelong Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งมีหอพักนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

13. Gippsland Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แบบ Anglican ซึ่งก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1971 จากการรวมตัวกันของ St.Anne’s Church of England Girls’...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

14. Hills International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1992 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหรือพักอาศัยกับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

15. Ipswich Girls’ Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (Preparation ถึงระดับ Year 4) และเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนสำหรับระดับเด็กโต...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Queensland

16. Ipswich Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมปลายแห่งแรกของรัฐควีนสแลนด์ Ipswich Grammar School เปิดสอนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Queensland

17. Ivanhoe Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป – กลับที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1915 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีประวัติที่น่า...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

18. John Paul International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน สมัย นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

19. Kardinia International College

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองจีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์นประมาณหนึ่งชั่วโมง แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีอาณาเขตบริเวณ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

20. Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

ก่อตั้งเมื่อปี 1882 ปัจจุบันเปิดสอนสหศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 6 และเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิงสำหรับเกรด 7 ถึง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

21. Macarthur Anglican School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะผลักดันและสร้างสรรค์นักเรียนให้มีทัศนคติที่...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

22. Mater Christi College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ดำเนินการสอน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

23. Melbourne Girls’ Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

มีความเชี่ยวชาญในการให้ศึกษาที่มีคุณภาพเฉพาะสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนหญิง ตั้งแต่ปี 1893 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความสำคัญทั้งประเพณีและ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

24. Mercedes College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- Year 12 ซึ่งรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 8 เป็นต้นไปแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในบริเวณที่มี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

25. Methodist Ladies’ College

Methodist Ladies’ College (MLC) เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี 1882...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

26. NSW Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

27. PCW Melbourne

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

PCW Melbourne เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการศึกษาที่กว้างขวาง ในฐานะ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

28. PLC Perth

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 1915 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่น...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

29. Pembroke School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มีหอพักนักเรียนด้วย นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ประจำหรือไป-กลับ หอพักนักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

30. Perth College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาก่อตั้งในปี 1870 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเชื่อว่า ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

31. Presbyterian Ladies’ College, Armidale

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี 1887 เปิดสอนมาแล้วกว่า 130 ปี สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

32. Prince Alfred College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

33. Queensland Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึง Year 12 โดยนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ทาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

34. Scotch College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1919 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide เพียง 8 กิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่า...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

South Australia (Adelaide)

35. Scots PGC College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่เมือง Warwick รัฐ Queensland แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1918 และได้...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Queensland

36. Seymour College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ สอนหลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

South Australia (Adelaide)

37. South Australian Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

38. St Aidan’s Anglican Girls’ School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาคาธอลิกสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนหญิงแบบไป-กลับ เปิดรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง Year 12 มี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Queensland

39. St Catherine’s School, Waverley

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนซึ่งเปิดสอนในรูปแบบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำและไป-กลับ โดยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสวยงามใกล้กับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

40. St Hilda's School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

มีประสบการณ์การด้านการดูแลนักเรียนประจำมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ Year 6 – Year 12 มา ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

41. St Leonard’s College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน และ เปลี่ยนมาเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานี้เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่แข็ง Academic...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

42. St Michael’s Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

โดยเริ่มแรกเป็นเพียงแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นสหศึกษาและเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

43. St Paul’s Anglican Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ระบบการเรียนการสอนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและพึ่งพาตนเอง โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังจาก...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

44. St Paul’s International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบประจำและไป-กลับ หลักการสำคัญของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คือการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

New South Wales (Sydney)

45. St Paul’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา St Paul’s School ก่อตั้งในปี 1960 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนหลากหลายรูปแบบ ในบริเวณโรง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

46. St. Catherine’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในอังกฤษ

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney) Victoria (Melbourne)

47. The Geelong College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

48. The Illawarra Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งในปี 1959 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

49. The Kilmore International School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1989 โดยมีทั้งแบบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

50. The King’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

51. The Peninsula School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

52. The Scots College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน....

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

53. Tintern Grammar

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบประจำและ ไป-กลับ เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

54. Toorak College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่เก่าแก่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้เน้นการเรียนการสอนใน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

55. Trinity Grammar School, KEW

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีความเอาใจใส่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของนักเรียน ดังนั้นทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจึงทำการจัดตั้งสิ่ง ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

56. Trinity Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ดำเนินการมาเป็น...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

57. Victorian Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและหลักสูตรที่กว้างขวาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

58. Wesley College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ปี 1866 ประกอบไปด้วยนักเรียนกว่าพันคน และเนื่องจาก Wesley College เป็นสถานศึกษา...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

59. West Moreton Anglican College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1994 และได้พัฒนาจนปัจจุบันเป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ อาคารเรียนตั้ง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

60. Westbourne Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชั้นนำที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1867 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมาเป็นเวลานาน หลักสูตรการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

61. Western Australia Government School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลที่นี่จะประกอบไปด้วยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยม และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประถมจำนวนมากซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้ารับ ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Western Australia (Perth)

62. Westminster School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือไป-กลับ ปัจจุบันมี นักเรียน กว่า 700 คนเรียนอยู่ในระดับเกรด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

63. Whitefriars College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาพื้นฐานของความเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบเคทอลิก การเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

64. Yarra Valley Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนสหศึกษาที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1965 และได้เปลี่ยนมาเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาในปี 1978 นักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)
แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในออสเตรเลีย

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 7 ของโลก มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ โดยถือว่าทวีปออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา มีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

ประเทศออสเตรเลียมีสนามบินนานาชาติหลายเมือง ได้แก่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายสายการบิน เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ บริทิชแอร์เวย์ และแควนตัส

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่ Northern Territory ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูใบไม้ผลิจะมีอากาศดี และมีดอกไม้บานอยู่ทั่ว นับว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

 • ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม   ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลา (Time Zone) ในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3 เขต

 • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) ได้แก่ Australian Capital Territory, รัฐ New South Wales, รัฐ Queensland, รัฐ Tasmania และ รัฐ Victoria เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 3 ชั่วโมง
 • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time – CST) ได้แก่ รัฐ South Australia และ Northern Territory เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time – WST) ได้แก่ รัฐ Western Australia เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 1 ชั่วโมง

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน(สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยปกติ DST ของออสเตรเลียจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของปีถัดไป โดยจะมีการปรับเวลาให้เร็วแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐ Queensland รัฐ Western Australia และ Northern Territory

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของชาวออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม วันสำคัญจึงมีตั้งแต่การฉลองตรุษจีน ประเพณีสงกรานต์ ไปจนถึงงานลอยกระทง คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษาและวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ระบบการเรียนการสอน

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่อยๆ จากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 4 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ AC 50 Hz เหมือนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาและออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้ โดยปกติจะมีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อน นักเรียนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา้ำจากก๊อกน้ำร้อนจะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคไม่ควรใช้บริโภค

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เนื่องจากประเทศออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงมีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ในบางรัฐมีวัดไทย เช่น เมือง Melbourne, Sydney, Canberra และ Adelaide เป็นต้น

การเมืองและการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานประชาธิปไตย เสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย

รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก

 • Australian Capital Territory
  มณฑลเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีลักษณะตัวเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ จุดเด่นของเมืองคือการวางผังเมืองที่มีแบบแผน มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สวนสาธารณะ ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงามไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
 • New South Wales
  รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามากที่สุดในออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาตลอดปี
 • Northern Territory
  มณฑลตอนเหนือ หรือ Outback State เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหินไปจนถึงหุบผาใหญ่ เนินทรายขนาดใหญ่ ทะเลสาบ และหน้าผาที่สูงชัน  ซึ่งสร้างการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม
 • Queensland  
  รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เป็นรัฐแห่งการท่องเที่ยวที่มีแสงแดดอบอุ่นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของประเทศ มีหาดทรายขาวสะอาด ป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์
 • South Australia
  ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งเทศกาล (Festival State) รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม มีโบสถ์เก่าแก่และโบราณสถานจำนวนมาก มีผังเมืองที่ดีและมีสวนสาธารณะร่มรื่น ทางตอนเหนือของรัฐมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ
 • Tasmania
  รัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นเกาะ มีอากาศหนาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากถูกล้อมด้วยมหาสมุทรด้านใต้ ทะเล Tasmania และช่องแคบ Bass Strait สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะจึงสะอาดอากาศสดชื่น นอกจากนี้ไวน์และอาหารของที่นี่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • Victoria  
  มีอีกชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น มีประชากรอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐ New South Wales รวมทั้งเป็นเมืองที่นักศึกษาไทยไปศึกษามากเป็นอันดับสองรองจาก Sydney เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย
 • Western Australia
  รัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือการทำประมงและเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรสำคัญอันดับสามของโลก Perth เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามและอยู่ใกล้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามากที่สุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ศูนย์ภาษาเอกชน
2. ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ
(TAFE : Tecnical and Further Education)
3. ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเอกชน

ศูนย์ภาษาประเภทนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์และโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง Facilities อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน

ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ

ศูนย์ภาษาประเภทนี้ตั้งอยู่ในสถาบัน TAFE เหมาะสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญาตรี (Diploma) และปริญญาตรี หรือ นักเรียนที่ต้องการเรียนในสถาบันที่มี Facilities ให้เลือกใช้มากมาย

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ภาษาประเภทนี้เหมาะกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือเป็น Pathway เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

**ศูนย์ภาษาเอกชนและสภาบันสอนวิชาชีพบางแห่งสามารถเป็น pathway เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน**

AUSBGS2web

หลักสูตรอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ

CETA บริการให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อไประดับ

1. ประกาศนียบัตร (Certificate)
2. อนุปริญญาตรี (Diploma)
3. อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma)
4. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

Foundation (การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

หากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรFoundation ด้วยคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Foundation มีดังนี้

 1. นักศึกษาจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
 2. มีผล IELTS ประมาณ 5.5 หรือ TOEFL ประมาณ 500 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป

สำหรับการเปิดภาคเรียนประมาณ 3 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และกันยายน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับสถาบัน เพราะบางสถาบันเปิด 2 เทอมต่อปี คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม เท่านั้น

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

 1. RMIT

Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6เดือนจนถึง 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Certificate มีดังนี้

 1. Certificate 1 และ Certificate 2 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 4 และมีผล IELTS ประมาณ 0 – 5.5
 2. Certificate 3 และ Certificate 4 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 และมีผล IELTS ประมาณ 5.5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Certificate ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Canning College
 4. Cambridge International College
 5. Holmesgen
 6. Martin College
 7. MIBT
 8. NMIT
 9. Ozford
 10. PIBT
 11. TAFE Queensland
 12. TAFE NSW
 13. TAFE South Australia
 14. TAFE Western Australia

Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติและการวางแผน ทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Diploma ได้แก่

 1. Boxhill
 2. Canning College
 3. Cambridge International College
 4. CQ University
 5. Holmsglen
 6. Holmes
 7. Martin College
 8. MIBT
 9. NMIT
 10. Ozford
 11. PIBT
 12. TAFE Queensland
 13. TAFE NSW
 14. TAFE South Australia
 15. TAFE Western Australia

Advanced Diploma (อนุปริญญาขั้นสูง)

เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาและเรียนเต็มเวลา 2-3 ปี เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเปิดตลอดทั้งปี สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเอกชนจะเปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Advance Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 6

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Advance Diploma ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Holmsglen
 4. NMIT
 5. TAFE NSW
 6. TAFE South Australia
 7. TAFE Western Australia

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวิชาชีพส่วนใหญ่และใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี บางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ (entrance) ฉะนั้นการรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 2.6 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป แต่บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย )
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 3. หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Boxhill
 3. Deakin University
 4. Holmsglen
 5. Holmes
 6. La Trobe
 7. NMIT
 8. Raffles
 9. RMIT university
 10. Swinburne University

Bachelor Honours Degree (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมโดยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรียนเพิ่มสำหรับปีเกียรตินิยมได้ตั้งแต่ต้น โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-7 ปี การเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Bachelor Honours Degree มีดังนี้

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Bachelor Honours Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Master Degree (ปริญญาโท)

เป็นการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Master Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Master Degree ได้แก่

 1. Rafflles
 2. RMIT University
 3. Swinburne University
 4. Bond University
 5. Deakin University
 6. Holmes

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาศึกษาในศาสตร์ชั้นสูง และการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Doctoral Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Doctoral Degree ได้แก่

 1. RMIT University
 2. Swinburne University
 3. Bond University
 4. Deakin University
tafe_100614_0768edited-1wb
หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาทั้งเอกชนคาทอลิค และรัฐบาลในทุกรัฐของออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาดำเนินการรับสมัครนักเรียนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประสาทงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้เลือกมากมายทั้งแบบประจำและไปกลับและยังสามารถเลือกเรียน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน ตามความเหมาะสมของตัวผู้เรียน
แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน•แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน•แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

AEAS

CETA ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS (Australian Education Assessment Service)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

เรียนต่อมัธยม

ออสเตรเลีย

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้างหลักสูตร

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

การเรียนต่อในออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา CETA เป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยปกติ แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพิจารณารัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับประถม ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพิจารณารัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งทาง CETA สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนให้ได้เช่นกัน

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

 1. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัย หากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย บุตรหลานของท่านจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
 2. หลักสูตรมัธยมในออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก
 3. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
 4. การศึกษาในชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นแก่นักเรียน

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในออสเตรเลีย

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียมี 2 ประเภทคือ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนหรือชายล้วน และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คือ มีความหลากหลายในวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาหลัก8 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Guardian และ Career Counselor ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

ปีการศึกษา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิดภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค หากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และมีผลการเรียนดีก็จะสามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทยสามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละบุคคล แม้ว่านักเรียนไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ AEAS Test ได้ที่ CETA สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามรายละและนัดสอบได้ที่ CETA

ที่พักอาศัย

บางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

กรุณาเลือกแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เหมาะสม

รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. ACT Government School (Canberra)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเล็กจนถึง Year 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 43,516 คน แบ่งเป็นนักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Australian Capital Territory (Canberra)

2. All Saints Anglican School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1987 ในตอนต้นเปิดสอนเฉพาะระดับ Year 1 จนถึง Year 12 ปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

3. Avalon College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีการรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อ ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

4. Billanook College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไปกลับ ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

5. Canterbury College

Canterbury College Canterbury College is an award-winning Kindergarten to Year 12

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Queensland

6. Carey Baptist Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบ International ที่มีนักเรียนนานาชาติมาจากกว่า 15 ประเทศ แม้ว่า Carey เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาคริสต์แต่ก็ยินดีต้อนรับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

7. Caulfield Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

8. Christ Church Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ใน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

9. Eltham College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีความโดด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

10. Firbank Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและรู้จักการทำงานเป็นทีม...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

11. Fraser Coast Anglican College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ตั้งอยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาพื้นที่ 64 เอเคอร์ท่ามกลาง ความสวยงามของฟาร์ม และแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

12. Geelong Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งมีหอพักนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

13. Gippsland Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แบบ Anglican ซึ่งก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1971 จากการรวมตัวกันของ St.Anne’s Church of England Girls’...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

14. Hills International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1992 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหรือพักอาศัยกับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

15. Ipswich Girls’ Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (Preparation ถึงระดับ Year 4) และเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนสำหรับระดับเด็กโต...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Queensland

16. Ipswich Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมปลายแห่งแรกของรัฐควีนสแลนด์ Ipswich Grammar School เปิดสอนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Queensland

17. Ivanhoe Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป – กลับที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1915 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีประวัติที่น่า...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

18. John Paul International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน สมัย นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

19. Kardinia International College

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองจีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์นประมาณหนึ่งชั่วโมง แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีอาณาเขตบริเวณ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

20. Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

ก่อตั้งเมื่อปี 1882 ปัจจุบันเปิดสอนสหศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 6 และเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิงสำหรับเกรด 7 ถึง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

21. Macarthur Anglican School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะผลักดันและสร้างสรรค์นักเรียนให้มีทัศนคติที่...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

22. Mater Christi College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ดำเนินการสอน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

23. Melbourne Girls’ Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

มีความเชี่ยวชาญในการให้ศึกษาที่มีคุณภาพเฉพาะสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนหญิง ตั้งแต่ปี 1893 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความสำคัญทั้งประเพณีและ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

24. Mercedes College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- Year 12 ซึ่งรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 8 เป็นต้นไปแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในบริเวณที่มี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

25. Methodist Ladies’ College

Methodist Ladies’ College (MLC) เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี 1882...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

26. NSW Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

27. PCW Melbourne

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

PCW Melbourne เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการศึกษาที่กว้างขวาง ในฐานะ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

28. PLC Perth

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 1915 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่น...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

29. Pembroke School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มีหอพักนักเรียนด้วย นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ประจำหรือไป-กลับ หอพักนักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

30. Perth College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาก่อตั้งในปี 1870 ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเชื่อว่า ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

31. Presbyterian Ladies’ College, Armidale

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี 1887 เปิดสอนมาแล้วกว่า 130 ปี สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

32. Prince Alfred College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

33. Queensland Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึง Year 12 โดยนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ทาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

34. Scotch College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1919 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide เพียง 8 กิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่า...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

South Australia (Adelaide)

35. Scots PGC College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่เมือง Warwick รัฐ Queensland แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1918 และได้...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Queensland

36. Seymour College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ สอนหลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

South Australia (Adelaide)

37. South Australian Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

38. St Aidan’s Anglican Girls’ School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาคาธอลิกสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนหญิงแบบไป-กลับ เปิดรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง Year 12 มี...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Queensland

39. St Catherine’s School, Waverley

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนซึ่งเปิดสอนในรูปแบบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำและไป-กลับ โดยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสวยงามใกล้กับ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

40. St Hilda's School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

มีประสบการณ์การด้านการดูแลนักเรียนประจำมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ Year 6 – Year 12 มา ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

41. St Leonard’s College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน และ เปลี่ยนมาเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานี้เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่แข็ง Academic...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

42. St Michael’s Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

โดยเริ่มแรกเป็นเพียงแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นสหศึกษาและเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

43. St Paul’s Anglican Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ระบบการเรียนการสอนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและพึ่งพาตนเอง โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังจาก...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

44. St Paul’s International College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบประจำและไป-กลับ หลักการสำคัญของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คือการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

New South Wales (Sydney)

45. St Paul’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา St Paul’s School ก่อตั้งในปี 1960 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนหลากหลายรูปแบบ ในบริเวณโรง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

46. St. Catherine’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในอังกฤษ

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney) Victoria (Melbourne)

47. The Geelong College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

48. The Illawarra Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งในปี 1959 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

49. The Kilmore International School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1989 โดยมีทั้งแบบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

50. The King’s School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

51. The Peninsula School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

52. The Scots College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน....

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

53. Tintern Grammar

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาแบบประจำและ ไป-กลับ เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

54. Toorak College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วนที่เก่าแก่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้เน้นการเรียนการสอนใน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

55. Trinity Grammar School, KEW

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามีความเอาใจใส่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของนักเรียน ดังนั้นทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจึงทำการจัดตั้งสิ่ง ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

56. Trinity Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ดำเนินการมาเป็น...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

57. Victorian Government Schools

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและหลักสูตรที่กว้างขวาง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

58. Wesley College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ปี 1866 ประกอบไปด้วยนักเรียนกว่าพันคน และเนื่องจาก Wesley College เป็นสถานศึกษา...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

59. West Moreton Anglican College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1994 และได้พัฒนาจนปัจจุบันเป็นหนึ่งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ อาคารเรียนตั้ง...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

60. Westbourne Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชนชั้นนำที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1867 เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมาเป็นเวลานาน หลักสูตรการ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

61. Western Australia Government School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาลที่นี่จะประกอบไปด้วยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยม และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประถมจำนวนมากซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้ารับ ...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Western Australia (Perth)

62. Westminster School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประจำในออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือไป-กลับ ปัจจุบันมี นักเรียน กว่า 700 คนเรียนอยู่ในระดับเกรด...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

63. Whitefriars College

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาพื้นฐานของความเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบเคทอลิก การเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

64. Yarra Valley Grammar School

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาออสเตรเลีย

เป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชายล้วนสหศึกษาที่ก่อตั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปี 1965 และได้เปลี่ยนมาเป็นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษาในปี 1978 นักเรียน...

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)
แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในออสเตรเลีย

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 7 ของโลก มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ โดยถือว่าทวีปออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา มีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

ประเทศออสเตรเลียมีสนามบินนานาชาติหลายเมือง ได้แก่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายสายการบิน เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ บริทิชแอร์เวย์ และแควนตัส

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่ Northern Territory ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูใบไม้ผลิจะมีอากาศดี และมีดอกไม้บานอยู่ทั่ว นับว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

 • ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม   ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลา (Time Zone) ในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3 เขต

 • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) ได้แก่ Australian Capital Territory, รัฐ New South Wales, รัฐ Queensland, รัฐ Tasmania และ รัฐ Victoria เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 3 ชั่วโมง
 • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time – CST) ได้แก่ รัฐ South Australia และ Northern Territory เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time – WST) ได้แก่ รัฐ Western Australia เวลาเร็วกว่าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 1 ชั่วโมง

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน(สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยปกติ DST ของออสเตรเลียจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของปีถัดไป โดยจะมีการปรับเวลาให้เร็วแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐ Queensland รัฐ Western Australia และ Northern Territory

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของชาวออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม วันสำคัญจึงมีตั้งแต่การฉลองตรุษจีน ประเพณีสงกรานต์ ไปจนถึงงานลอยกระทง คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษาและวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ระบบการเรียนการสอน

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่อยๆ จากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 4 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ AC 50 Hz เหมือนแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาและออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้ โดยปกติจะมีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อน นักเรียนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา้ำจากก๊อกน้ำร้อนจะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคไม่ควรใช้บริโภค

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เนื่องจากประเทศออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงมีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ในบางรัฐมีวัดไทย เช่น เมือง Melbourne, Sydney, Canberra และ Adelaide เป็นต้น

การเมืองและการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานประชาธิปไตย เสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย

รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก

 • Australian Capital Territory
  มณฑลเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีลักษณะตัวเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ จุดเด่นของเมืองคือการวางผังเมืองที่มีแบบแผน มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สวนสาธารณะ ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงามไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
 • New South Wales
  รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามากที่สุดในออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาตลอดปี
 • Northern Territory
  มณฑลตอนเหนือ หรือ Outback State เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหินไปจนถึงหุบผาใหญ่ เนินทรายขนาดใหญ่ ทะเลสาบ และหน้าผาที่สูงชัน  ซึ่งสร้างการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม
 • Queensland  
  รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เป็นรัฐแห่งการท่องเที่ยวที่มีแสงแดดอบอุ่นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของประเทศ มีหาดทรายขาวสะอาด ป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์
 • South Australia
  ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งเทศกาล (Festival State) รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม มีโบสถ์เก่าแก่และโบราณสถานจำนวนมาก มีผังเมืองที่ดีและมีสวนสาธารณะร่มรื่น ทางตอนเหนือของรัฐมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ
 • Tasmania
  รัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นเกาะ มีอากาศหนาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากถูกล้อมด้วยมหาสมุทรด้านใต้ ทะเล Tasmania และช่องแคบ Bass Strait สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะจึงสะอาดอากาศสดชื่น นอกจากนี้ไวน์และอาหารของที่นี่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • Victoria  
  มีอีกชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น มีประชากรอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐ New South Wales รวมทั้งเป็นเมืองที่นักศึกษาไทยไปศึกษามากเป็นอันดับสองรองจาก Sydney เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย
 • Western Australia
  รัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือการทำประมงและเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรสำคัญอันดับสามของโลก Perth เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามและอยู่ใกล้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามากที่สุด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ศูนย์ภาษาเอกชน
2. ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ
(TAFE : Tecnical and Further Education)
3. ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเอกชน

ศูนย์ภาษาประเภทนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์และโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง Facilities อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน

ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ

ศูนย์ภาษาประเภทนี้ตั้งอยู่ในสถาบัน TAFE เหมาะสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญาตรี (Diploma) และปริญญาตรี หรือ นักเรียนที่ต้องการเรียนในสถาบันที่มี Facilities ให้เลือกใช้มากมาย

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ภาษาประเภทนี้เหมาะกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือเป็น Pathway เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

**ศูนย์ภาษาเอกชนและสภาบันสอนวิชาชีพบางแห่งสามารถเป็น pathway เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน**

AUSBGS2web
หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

หลักสูตรอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ

CETA บริการให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อไประดับ

1. ประกาศนียบัตร (Certificate)
2. อนุปริญญาตรี (Diploma)
3. อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma)
4. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

Foundation (การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

หากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรFoundation ด้วยคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Foundation มีดังนี้

 1. นักศึกษาจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
 2. มีผล IELTS ประมาณ 5.5 หรือ TOEFL ประมาณ 500 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป

สำหรับการเปิดภาคเรียนประมาณ 3 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และกันยายน แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับสถาบัน เพราะบางสถาบันเปิด 2 เทอมต่อปี คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม เท่านั้น

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

 1. RMIT

Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6เดือนจนถึง 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Certificate มีดังนี้

 1. Certificate 1 และ Certificate 2 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 4 และมีผล IELTS ประมาณ 0 – 5.5
 2. Certificate 3 และ Certificate 4 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 และมีผล IELTS ประมาณ 5.5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Certificate ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Canning College
 4. Cambridge International College
 5. Holmesgen
 6. Martin College
 7. MIBT
 8. NMIT
 9. Ozford
 10. PIBT
 11. TAFE Queensland
 12. TAFE NSW
 13. TAFE South Australia
 14. TAFE Western Australia

Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติและการวางแผน ทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Diploma ได้แก่

 1. Boxhill
 2. Canning College
 3. Cambridge International College
 4. CQ University
 5. Holmsglen
 6. Holmes
 7. Martin College
 8. MIBT
 9. NMIT
 10. Ozford
 11. PIBT
 12. TAFE Queensland
 13. TAFE NSW
 14. TAFE South Australia
 15. TAFE Western Australia

Advanced Diploma (อนุปริญญาขั้นสูง)

เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาและเรียนเต็มเวลา 2-3 ปี เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเปิดตลอดทั้งปี สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเอกชนจะเปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Advance Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 6

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Advance Diploma ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Holmsglen
 4. NMIT
 5. TAFE NSW
 6. TAFE South Australia
 7. TAFE Western Australia

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวิชาชีพส่วนใหญ่และใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี บางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ (entrance) ฉะนั้นการรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 2.6 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป แต่บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย )
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 3. หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Boxhill
 3. Deakin University
 4. Holmsglen
 5. Holmes
 6. La Trobe
 7. NMIT
 8. Raffles
 9. RMIT university
 10. Swinburne University

Bachelor Honours Degree (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมโดยแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรียนเพิ่มสำหรับปีเกียรตินิยมได้ตั้งแต่ต้น โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-7 ปี การเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Bachelor Honours Degree มีดังนี้

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Bachelor Honours Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Master Degree (ปริญญาโท)

เป็นการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Master Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Master Degree ได้แก่

 1. Rafflles
 2. RMIT University
 3. Swinburne University
 4. Bond University
 5. Deakin University
 6. Holmes

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาศึกษาในศาสตร์ชั้นสูง และการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Doctoral Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Doctoral Degree ได้แก่

 1. RMIT University
 2. Swinburne University
 3. Bond University
 4. Deakin University
tafe_100614_0768edited-1wb
 •  
 •  
 •  
 •