เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานิวซีแลนด์ (New Zealand)

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นสำคัญของระบบการศึกษานิวซีแลนด์คือการพัฒนา IQ และ EQ ของนักเรียนไปพร้อมๆกัน ดังนั้นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจึงมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจมากมาย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA) ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับการประยุกต์มาจากระบบอังกฤษโดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 ดังนั้นนักเรียนที่จบจากระบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอง

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในอังกฤษ

เรียนต่อมัธยม

อังกฤษ

ดียังไง ?

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการเรียน
การสอนมีคุณภาพ

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

มีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรัฐบาล
และเอกชน

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

มีมาตรฐานการเรียน
การสอนที่ได้รับ
การยอมรับทั่วโลก

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

มีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
นอกหลักสูตรต่างๆ
มากมาย

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
ความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเรียนต่อ
ปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานิวซีแลนด์ (New Zealand)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 8 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 – Year 13 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาานาชาติ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษา และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในนิวซีแลนด์

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีมากกว่า 400 แห่ง ควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองคุณภาพโดย New Zealand Qualification Authority (NZQA)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาล
 2. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากึ่งรัฐบาลซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและศาสนา
 3. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชน – สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 – 13 ปีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป และสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม และในระหว่างเทอมหนึ่ง จะมีปิดระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – กลางเมษายน
 • เทอม 2 ปลายเมษายน – ต้นกรกฎาคม
 • เทอม 3 ปลายกรกฎาคม – กลางกันยายน
 • เทอม 4 ต้นตุลาคม – ต้นธันวาคม

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

 • Year 13 (NCEA-Level 3) ( Form 7 ) อายุ 17-18 ปี 
  ในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาี้ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา *สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะเรียนจบในหลักสูตร NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits หลังจบชั้นนี้แล้วจึงสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
 • Year 12 (NCEA-Level 2) ( Form 6 ) อายุ 16-17 ปี
  มีวิชาเรียนถึง 4 – 9 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้มากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโดยอาจจะมีวิชาบังคับเพียง 1 – 2 วิชา และที่เหลือจะเป็นวิชาเลือกก็ได้ *สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 80 credits หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย
 • Year 11 (NCEA-Level 1) ( Form 5 ) อายุ 15-16 ปี
  ในปีนี้เป็นปีที่ นักเรียนเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ในระดับ NCEA-Level 1 มีเรียนประมาณ 4 – 9 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 – 4 วิชา และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความสนใจอีก 2 – 3 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี credit ตั้งแต่ 10 – 24 credits* สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 2 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ไม่ต่ำกว่า 80 credits
 • Year 10 ( Form 4 ) อายุ 14-15 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาด้วย
 • Year 9 ( Form 3 ) อายุ 13-14 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาด้วย

ที่พักอาศัย

บางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ มากมายหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนมจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติและวัฒนธรรม มีความเจริญและมีความทันสมัยในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดและประชากรมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนใจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นสำคัญของระบบการศึกษานิวซีแลนด์คือการพัฒนา IQ และ EQ ของนักเรียนไปพร้อมๆกัน ดังนั้นแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจึงมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจมากมาย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA) ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับการประยุกต์มาจากระบบอังกฤษโดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 ดังนั้นนักเรียนที่จบจากระบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอง

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในอังกฤษ

เรียนต่อมัธยม

อังกฤษ

ดียังไง ?

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการเรียน
การสอนมีคุณภาพ

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

มีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรัฐบาล
และเอกชน

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

มีมาตรฐานการเรียน
การสอนที่ได้รับ
การยอมรับทั่วโลก

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

มีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
นอกหลักสูตรต่างๆ
มากมาย

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
ความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเรียนต่อ
ปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานิวซีแลนด์ (New Zealand)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 8 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 – Year 13 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาานาชาติ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษา และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมในนิวซีแลนด์

ประเภทแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีมากกว่า 400 แห่ง ควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองคุณภาพโดย New Zealand Qualification Authority (NZQA)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลารัฐบาล
 2. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากึ่งรัฐบาลซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและศาสนา
 3. แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกชน – สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 – 13 ปีแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไป และสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามัธยมศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม และในระหว่างเทอมหนึ่ง จะมีปิดระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – กลางเมษายน
 • เทอม 2 ปลายเมษายน – ต้นกรกฎาคม
 • เทอม 3 ปลายกรกฎาคม – กลางกันยายน
 • เทอม 4 ต้นตุลาคม – ต้นธันวาคม

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

 • Year 13 (NCEA-Level 3) ( Form 7 ) อายุ 17-18 ปี 
  ในระดัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาี้ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา *สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะเรียนจบในหลักสูตร NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits หลังจบชั้นนี้แล้วจึงสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
 • Year 12 (NCEA-Level 2) ( Form 6 ) อายุ 16-17 ปี
  มีวิชาเรียนถึง 4 – 9 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้มากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาโดยอาจจะมีวิชาบังคับเพียง 1 – 2 วิชา และที่เหลือจะเป็นวิชาเลือกก็ได้ *สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 80 credits หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย
 • Year 11 (NCEA-Level 1) ( Form 5 ) อายุ 15-16 ปี
  ในปีนี้เป็นปีที่ นักเรียนเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ในระดับ NCEA-Level 1 มีเรียนประมาณ 4 – 9 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 – 4 วิชา และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความสนใจอีก 2 – 3 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี credit ตั้งแต่ 10 – 24 credits* สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 2 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ไม่ต่ำกว่า 80 credits
 • Year 10 ( Form 4 ) อายุ 14-15 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาด้วย
 • Year 9 ( Form 3 ) อายุ 13-14 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาด้วย

ที่พักอาศัย

บางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ มากมายหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนมจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติและวัฒนธรรม มีความเจริญและมีความทันสมัยในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดและประชากรมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนใจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศนิวซีแลนด์

 •  
 •  
 •  
 •