Service Australia

การสอบ AEAS (Australian Education Assessment Services)

AEAS เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1985 โดยจุดมุ่งหมายของการสอบ AEAS คือ เพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสามารถวัดระดับความรู้และทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน การทำข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ 2-5 ชั่วโมง (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน)
 • คณิตศาสตร์ 45 นาที
 • การทดสอบตรรกะ (Non-Verbal Reasoning) 30 นาที

 

ประโยชน์ของการสอบ AEAS

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ออสเตรเลียหลายแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใช้ผลสอบ AEAS ในการประเมินและพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียน ควบคู่ไปกับผลการเรียนจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะช่วยวัดระดับภาษาของนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนและครอบครัวสามารถประเมินระยะเวลาเรียนภาษาเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง คะแนนการทดสอบตรรกะ หรือ IQ ช่วยในการวัดความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน โดยที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษามาขวางกั้น ข้อสอบจะเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ แทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหลายแห่งในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับคะแนนในส่วนนี้เป็นพิเศษ โดยเชื่อว่าถ้าเด็กทำคะแนนส่วนนี้ได้ดีเป็นการการันตีในระดับหนึ่งว่าเด็กมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ดี แม้ว่าตอนนี้เด็กจะมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ดีนักก็ตาม เพราะภาษาจะสามารถพัฒนาได้จากการไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยปกติข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาตรวจประมาณ 14 วันทำการ

 

วิธีสมัครสอบ

นักเรียนที่สนใจการสอบ AEAS สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และนัดหมายวันสอบได้ที่ 02-712-5300 (สำหรับการนัดหมายวันสอบ สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานัดหมายวันและเวลากับทาง CETA ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 4-5 วันทำการก่อนวันสอบ)

 

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัครสอบ AEAS                                                                                          เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ผลการเรียน 2 ปี ย้อนหลัง (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมนำต้นฉบับมาแสดงในวันสอบ)
 • ค่าสมัครสอบ AEAS AUD $480 (ราคา ณ วันที่ 8 เมษายน 2017)

แบบฝึกหัดเตรียมพร้อมก่อนการสอบ AEAS

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบ สามารถสั่งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบฝึกหัดได้ที่ CETA แบบฝึกหัด 1 ชุด ราคา AUD$35 ประกอบด้วย

 • หนังสือแบบฝึกหัดข้อสอบ AEAS วิชาภาษาอังฤษ (Reading, Vocabulary, Listening, Writing, Speaking)
 • Audio Track สำหรับ Listening Test
 • เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมสคริปท์ของ Audio Track

ตัวอย่างรายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ใช้ผลสอบ AEAS ในการสมัครเรียน

Billanook College, Firbank Grammar School, Geelong Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Methodist Ladies’ College (MLC), Presbyterian Ladies’ College (PLC), The Geelong College, Toorak College, Wesley College, The Scots College, John Paul International College, St. Paul’s School, Prince Alfred College, and All Government Schools.

Why CETA Guardianship?

CETA ให้บริการ Guardianship มาเป็นเวลากว่า 16 ปี ไม่เพียงแต่ได้รับความไว้ใจจากผู้ปกครองและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ดูแลนักเรียนไทย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายังให้บริการแก่นักเรียนจากประเทศอื่นๆที่ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Guardian ทุกคนที่ทาง CETA จัดหาให้นั้นผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมี Working With Children Certificate จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

CETA มีเจ้าหน้าที่ Guardian ทั้งชาวไทย และชาว Australian คอยให้บริการ ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคคลิกของน้องๆแต่ละคนได้

นอกจาก Guardian ที่คอยดูแลน้องๆอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว CETA ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คอยช่วยเหลือในการประสานงานกับทาง Guardian และเจ้าหน้าที่ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอีกทางหนึ่ง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ Guardian ในประเทศออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ CETA ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากคุณ Andrew และคุณ Tracey Gray ผู้บริหารของ CETA อย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชื่อดังในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น The Geelong College, Geelong Grammar School, Methodist Ladies’ College, Caulfield Grammar School, Firbank Grammar School, Prince Alfred College, Scotch College และ The Scots School Albury

CETA ให้บริการ Guardianship มาเป็นเวลากว่า 16 ปี ไม่เพียงแต่ได้รับความไว้ใจจากผู้ปกครองและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ดูแลนักเรียนไทย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายังให้บริการแก่นักเรียนจากประเทศอื่นๆที่ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Guardian ทุกคนที่ทาง CETA จัดหาให้นั้นผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมี Working With Children Certificate จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

CETA มีเจ้าหน้าที่ Guardian ทั้งชาวไทย และชาว Australian คอยให้บริการ ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคคลิกของน้องๆแต่ละคนได้

นอกจาก Guardian ที่คอยดูแลน้องๆอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว CETA ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คอยช่วยเหลือในการประสานงานกับทาง Guardian และเจ้าหน้าที่ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอีกทางหนึ่ง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ Guardian ในประเทศออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ CETA ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากคุณ Andrew และคุณ Tracey Gray ผู้บริหารของ CETA อย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชื่อดังในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น The Geelong College, Geelong Grammar School, Methodist Ladies’ College, Caulfield Grammar School, Firbank Grammar School, Prince Alfred College, Scotch College และ The Scots School Albury

บทบาทหน้าที่ของ CETA Guardian

 • ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ การปรับตัว ความปลอดภัย และสภาพจิตใจของนักเรียนเสมอ
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือเรื่องการแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเครื่องแบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ให้คำแนะนำ แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสื่อสารกับทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพื่อพูดคุยเรื่องพัฒนาการด้านการเรียน และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆ
 • ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร เบอร์แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และอินเตอร์เน็ต
 • ดูแลเรื่องการจัดหาที่พักอาศัยให้น้องในช่วง Exeat Weekend หรือช่วงปิดภาคเรียน
 • หากนักเรียนไม่สบาย และโฮสแฟมิลี่ หรือเจ้าหน้าที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไม่มามารถพานักเรียนไปพบแพทย์ได้ Guardian จะมีหน้าที่พาไป และให้คำแนะนำเรื่องการเบิกประกัน OSHC
 • ช่วยประสานงานกับ Homestay หรือ Boarding House
 • เข้าร่วมประชุม Parents/Teachers Interview และแจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
 • รายงานผลการเรียน และพัฒนาการให้ทางผู้ปกครองทราบ
 • เป็นตัวแทนผู้ปกครองที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นักเรียนร่วมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
 • สัปดาห์แรก : เข้าพแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัว
 • สัปดาห์ที่ 2 – 6 : แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไป : แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง และพบกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนอย่างน้อย เทอมละ 1 ครั้ง

สมัครใช้บริการ CETA Guardianship

 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัคร  
 • สมัคร หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-5300 หรือ [email protected]
 • ดูรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Guardianship ของ CETA ได้

Why CETA Homestay?

CETA เป็นมืออาชีพด้านการจัดหาโฮมสเตย์ให้แก่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

โฮมสเตย์ของ CETA ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วทุกหลัง ผ่านมาตรฐานและเงื่อนไขที่ข้อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้ทุกประการ

CETA ตั้งใจเลือกเฟ้นโฮมสเตย์ที่เหมาะกับบุคคลิกและลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคน และให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาติแก่โฮสแฟมิลี่เสมอ

CETA เข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทำให้ปัญหาระหว่างโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง

หลังจากที่น้องๆเข้าอยู่ที่โฮมสเตย์แล้ว CETA ยังคงดูแลน้องๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ CETA ทั้งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และออสเตรเลีย คอยช่วยประสานงานโฮสแฟมิลี่ และทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น Wesley College, Methodist Ladies’ College, Firbank Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Yarra Valley Grammar School, Tintern Grammar, Billanook College และ St Leonard’s College

CETA เป็นมืออาชีพด้านการจัดหาโฮมสเตย์ให้แก่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

โฮมสเตย์ของ CETA ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วทุกหลัง ผ่านมาตรฐานและเงื่อนไขที่ข้อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้ทุกประการ

CETA ตั้งใจเลือกเฟ้นโฮมสเตย์ที่เหมาะกับบุคคลิกและลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคน และให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาติแก่โฮสแฟมิลี่เสมอ

CETA เข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทำให้ปัญหาระหว่างโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง

หลังจากที่น้องๆเข้าอยู่ที่โฮมสเตย์แล้ว CETA ยังคงดูแลน้องๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ CETA ทั้งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และออสเตรเลีย คอยช่วยประสานงานโฮสแฟมิลี่ และทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น Wesley College, Methodist Ladies’ College, Firbank Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Yarra Valley Grammar School, Tintern Grammar, Billanook College และ St Leonard’s College

อยู่ Homestay ดียังไง?

 • ได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ได้ฝึกภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครอบครัวชาวออสเตรเลียตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย
 • มีห้องนอนส่วนตัว อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน
 • ความรักความอบอุ่นและความเป็นมิตรของคนออสเตรเลียที่มีให้แก่นักเรียนต่างชาติ ทำให้นักเรียนไทยหลายคนรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวและเหมือนอยู่ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหลังที่สอง

อยู่ Homestay มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

 

ปกติการพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ AUD$320-A$355 ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสิ่งอำนวยความสะดวกในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา สถานที่ตั้งการบริการและการดูแลอย่างใกล้ชิดของครอบครัวโฮมสเตย์ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

 •  อาหารวันละ 3 มื้อ
 • ห้องพักส่วนตัวที่สะอาด พร้อมเครื่องใช้ เช่น เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ และโคมไฟ
 • อาศัยอยู่ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเหมือนกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ได้รับกุญแจแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา หรือรหัสผ่านเข้าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
 • อินเตอร์เน็ต (ปริมาณการใช้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา)

สมัครใช้บริการ CETA Homestay

  • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัคร  
  • สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ 
 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-5300 หรือ [email protected]
 • ดูรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Homestay ของ CETA ได้ 

OSHC มีความสำคัญอย่างไร ?

โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุสามารถเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพื่อเป็นการผ่อนเบาภาระอันอาจจะเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่ ทางรัฐบาลออสเตรเลียจึงกำหนดให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียน

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ให้บริการประกันสุขภาพสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย ได้แก่ Allianz Global Assistance (OSHC Worldcare) ซึ่งทั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และ CETA สามารถเป็นผู้ดำเนินการสมัครให้นักเรียนได้

“นักเรียนควรพกบัตรประกันสุขภาพติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแสดงชื่อและรหัสที่อยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาบัตร และทำให้ง่ายต่อการยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันในภายหลัง”

OSHC ครอบคลุมอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของการตรวจรักษา การเอ็กซเรย์ รถพยาบาล แต่จะไม่ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจากการรักษาเฉพาะทาง อาทิเช่น ทันตกรรม โรคเกี่ยวกับสายตา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันจะมีข้อกำหนดในการจ่ายค่าประกันแตกต่างกันไป นักเรียนและผู้ปกครองควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านั้นด้วย

การ Activate OSHC เมื่อเดินทางไปถึงประเทศออสเตรเลีย

หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อร้องขอใช้บริการสำหรับสมาชิกโดยเข้าไปที่

service-australia

เมื่อเจ็บป่วยควรทำอย่างไร?

กรณีที่นักเรียนอยู่หอพัก นักเรียนสามารถแจ้งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักโดยตรงเพื่อทำการนัดพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย และรับใบสั่งยา เพื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ

กรณีที่นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ นักเรียนสามารถแจ้ง Guardian หรือ Host Family ได้โดยตรงเพื่อทำการนัดพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย รับใบสั่งยา เพื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ

การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

หากนักเรียนได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วนั้น นักเรียนสามารถเรียกเงินรักษาพยาบาลคืนในภายหลังได้ โดยการนำหนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ไปยื่นที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันในสาขาที่สะดวก พร้อมกรอกเอกสารการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงินคืนทันที ในบางกรณีค่าใช้จ่ายจะถูกโอนเข้าบัญชีของนักเรียนในภายหลัง

นอกจากการขอเงินคืนด้วยตนเองที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันแล้ว นักเรียนยังสามารถทำเรื่องขอเงินคืนออนไลน์ได้ โดยเข้าระบบไปที่ และเลือก Make a Claim

หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาล่ามได้ที่ โทร. 1800 006 745 (โทรฟรี) หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา Medibank OSHC team โทร. 134 148 หรืออีเมล์ [email protected]

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก, หลักสูตรประกาศนียบัตร/วิชาชีพ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย (E-visa)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ทางสถานทูตกำหนดเท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไปทางสถานฑูตโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ: เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 00 – 13.30 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น. / วันอาทิตย์ – (ควรโทรนัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน)  แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 02-310-3000, 02-310-3102
 2. โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม (BNH): เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-15.00น. / วันเสาร์ เวลา 00 – 11.00 น. / วันอาทิตย์ – (ควรโทรนัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน)  แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 02-686-2700

หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับต่างจังหวัดได้ :  

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • รับประทานอาหารได้ปกติ งดชา กาแฟ
 • หากสวมแว่นสายตา รบกวนนำแว่นไปด้วย หรือหากใส่คอนแทคเลนส์ รบกวนแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
 • หากรับประทานยาประจำ รบกวนนำยาไปด้วย และแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
 • หากเป็นเพศหญิง จะต้องไม่เป็นประจำเดือน หรือหากเป็นอยู่ จะต้องให้หมดประจำเดือนก่อน และนับไปอีก 5 วัน จึงจะทำการตรวจร่างกายได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากสถานทูต (ซึ่งต้องทำการสมัครวีซ่าก่อน จึงจะได้รับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) ของนักเรียน
 • บัตรประชาชน ของนักเรียน
 • กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง ได้แก่ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไปกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนในวันตรวจสุขภาพ
 • ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 3,100 บาท (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สามารถทำการชำระค่าจ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล)  และเมื่อตรวจร่างกายเสร็จแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารใดๆมาให้ที่ CETA เพราะผลตรวจสุขภาพจะส่งตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลีย

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอลผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ของตนถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาขีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไปถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาั้นจะหายเป็นปกติดีโปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล
 • จะได้รับจดหมายนี้ หลังจากสมัครวีซ่าทางระบบออนไลน์กับทาง CETA เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากได้จดหมายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไอโอเมตริกซ์ ภายใน 14 วันทำการ

(เก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบไอเมตริกซ์ที่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา วีเอฟเอส (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่ด้วยในขณะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล

หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ : 

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอลผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ของตน  ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาั้นจะหายเป็นปกติดี

โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล
 • จะได้รับจดหมายนี้ หลังจากสมัครวีซ่าทางระบบออนไลน์กับทาง CETA เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากได้จดหมายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไอโอเมตริกซ์ ภายใน 14 วันทำการ

(เก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบไอเมตริกซ์ที่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา วีเอฟเอส (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่ด้วยในขณะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล

 หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ :  

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)

บริการรับ-ส่งที่สนามบิน

CETA มีบริการรถรับ-ส่งให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในตัวเมือง Melbourne และพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบริการโดยเจ้าหน้าที่จาก CETA ที่อาศัยอยู่ที่เมือง Melbourne มาเป็นเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่เรียนอยู่ในรัฐอื่น ๆ ทาง CETA จะช่วยประสานงานเรื่องรถรับ-ส่งกับทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหรือการ์เดี้ยนตามความเหมาะสม

สอบถามค่าบริการได้ที่ 02-712-5300

AEAS Test

การสอบ AEAS (Australian Education Assessment Services)

AEAS เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1985 โดยจุดมุ่งหมายของการสอบ AEAS คือ เพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสามารถวัดระดับความรู้และทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน การทำข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ 2-5 ชั่วโมง (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน)
 • คณิตศาสตร์ 45 นาที
 • การทดสอบตรรกะ (Non-Verbal Reasoning) 30 นาที

 

ประโยชน์ของการสอบ AEAS

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ออสเตรเลียหลายแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใช้ผลสอบ AEAS ในการประเมินและพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียน ควบคู่ไปกับผลการเรียนจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะช่วยวัดระดับภาษาของนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนและครอบครัวสามารถประเมินระยะเวลาเรียนภาษาเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง คะแนนการทดสอบตรรกะ หรือ IQ ช่วยในการวัดความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน โดยที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษามาขวางกั้น ข้อสอบจะเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ แทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหลายแห่งในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับคะแนนในส่วนนี้เป็นพิเศษ โดยเชื่อว่าถ้าเด็กทำคะแนนส่วนนี้ได้ดีเป็นการการันตีในระดับหนึ่งว่าเด็กมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ดี แม้ว่าตอนนี้เด็กจะมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ดีนักก็ตาม เพราะภาษาจะสามารถพัฒนาได้จากการไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยปกติข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาตรวจประมาณ 14 วันทำการ

 

วิธีสมัครสอบ

นักเรียนที่สนใจการสอบ AEAS สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และนัดหมายวันสอบได้ที่ 02-712-5300 (สำหรับการนัดหมายวันสอบ สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานัดหมายวันและเวลากับทาง CETA ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 4-5 วันทำการก่อนวันสอบ)

 

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัครสอบ AEAS                                                                                          เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ผลการเรียน 2 ปี ย้อนหลัง (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมนำต้นฉบับมาแสดงในวันสอบ)
 • ค่าสมัครสอบ AEAS AUD $480 (ราคา ณ วันที่ 8 เมษายน 2017)

แบบฝึกหัดเตรียมพร้อมก่อนการสอบ AEAS

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่ต้องการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบ สามารถสั่งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแบบฝึกหัดได้ที่ CETA แบบฝึกหัด 1 ชุด ราคา AUD$35 ประกอบด้วย

 • หนังสือแบบฝึกหัดข้อสอบ AEAS วิชาภาษาอังฤษ (Reading, Vocabulary, Listening, Writing, Speaking)
 • Audio Track สำหรับ Listening Test
 • เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมสคริปท์ของ Audio Track

ตัวอย่างรายชื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ใช้ผลสอบ AEAS ในการสมัครเรียน

Billanook College, Firbank Grammar School, Geelong Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Methodist Ladies’ College (MLC), Presbyterian Ladies’ College (PLC), The Geelong College, Toorak College, Wesley College, The Scots College, John Paul International College, St. Paul’s School, Prince Alfred College, and All Government Schools.

Guardlanship

Why CETA Guardianship?

CETA ให้บริการ Guardianship มาเป็นเวลากว่า 16 ปี ไม่เพียงแต่ได้รับความไว้ใจจากผู้ปกครองและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ดูแลนักเรียนไทย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายังให้บริการแก่นักเรียนจากประเทศอื่นๆที่ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Guardian ทุกคนที่ทาง CETA จัดหาให้นั้นผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมี Working With Children Certificate จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

CETA มีเจ้าหน้าที่ Guardian ทั้งชาวไทย และชาว Australian คอยให้บริการ ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคคลิกของน้องๆแต่ละคนได้

นอกจาก Guardian ที่คอยดูแลน้องๆอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว CETA ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คอยช่วยเหลือในการประสานงานกับทาง Guardian และเจ้าหน้าที่ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอีกทางหนึ่ง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ Guardian ในประเทศออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ CETA ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากคุณ Andrew และคุณ Tracey Gray ผู้บริหารของ CETA อย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชื่อดังในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น The Geelong College, Geelong Grammar School, Methodist Ladies’ College, Caulfield Grammar School, Firbank Grammar School, Prince Alfred College, Scotch College และ The Scots School Albury

CETA ให้บริการ Guardianship มาเป็นเวลากว่า 16 ปี ไม่เพียงแต่ได้รับความไว้ใจจากผู้ปกครองและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ดูแลนักเรียนไทย แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายังให้บริการแก่นักเรียนจากประเทศอื่นๆที่ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Guardian ทุกคนที่ทาง CETA จัดหาให้นั้นผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมี Working With Children Certificate จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

CETA มีเจ้าหน้าที่ Guardian ทั้งชาวไทย และชาว Australian คอยให้บริการ ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคคลิกของน้องๆแต่ละคนได้

นอกจาก Guardian ที่คอยดูแลน้องๆอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว CETA ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา คอยช่วยเหลือในการประสานงานกับทาง Guardian และเจ้าหน้าที่ของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอีกทางหนึ่ง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ Guardian ในประเทศออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ CETA ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากคุณ Andrew และคุณ Tracey Gray ผู้บริหารของ CETA อย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชื่อดังในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น The Geelong College, Geelong Grammar School, Methodist Ladies’ College, Caulfield Grammar School, Firbank Grammar School, Prince Alfred College, Scotch College และ The Scots School Albury

บทบาทหน้าที่ของ CETA Guardian

 • ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ การปรับตัว ความปลอดภัย และสภาพจิตใจของนักเรียนเสมอ
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือเรื่องการแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเครื่องแบแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ให้คำแนะนำ แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสื่อสารกับทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพื่อพูดคุยเรื่องพัฒนาการด้านการเรียน และแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆ
 • ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร เบอร์แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และอินเตอร์เน็ต
 • ดูแลเรื่องการจัดหาที่พักอาศัยให้น้องในช่วง Exeat Weekend หรือช่วงปิดภาคเรียน
 • หากนักเรียนไม่สบาย และโฮสแฟมิลี่ หรือเจ้าหน้าที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไม่มามารถพานักเรียนไปพบแพทย์ได้ Guardian จะมีหน้าที่พาไป และให้คำแนะนำเรื่องการเบิกประกัน OSHC
 • ช่วยประสานงานกับ Homestay หรือ Boarding House
 • เข้าร่วมประชุม Parents/Teachers Interview และแจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
 • รายงานผลการเรียน และพัฒนาการให้ทางผู้ปกครองทราบ
 • เป็นตัวแทนผู้ปกครองที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นักเรียนร่วมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาต่างๆของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
 • สัปดาห์แรก : เข้าพแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัว
 • สัปดาห์ที่ 2 – 6 : แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลากัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไป : แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลานักเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง และพบกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนอย่างน้อย เทอมละ 1 ครั้ง

สมัครใช้บริการ CETA Guardianship

 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัคร  
 • สมัคร หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-5300 หรือ [email protected]
 • ดูรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Guardianship ของ CETA ได้
Homestay

Why CETA Homestay?

CETA เป็นมืออาชีพด้านการจัดหาโฮมสเตย์ให้แก่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

โฮมสเตย์ของ CETA ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วทุกหลัง ผ่านมาตรฐานและเงื่อนไขที่ข้อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้ทุกประการ

CETA ตั้งใจเลือกเฟ้นโฮมสเตย์ที่เหมาะกับบุคคลิกและลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคน และให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาติแก่โฮสแฟมิลี่เสมอ

CETA เข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทำให้ปัญหาระหว่างโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง

หลังจากที่น้องๆเข้าอยู่ที่โฮมสเตย์แล้ว CETA ยังคงดูแลน้องๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ CETA ทั้งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และออสเตรเลีย คอยช่วยประสานงานโฮสแฟมิลี่ และทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น Wesley College, Methodist Ladies’ College, Firbank Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Yarra Valley Grammar School, Tintern Grammar, Billanook College และ St Leonard’s College

CETA เป็นมืออาชีพด้านการจัดหาโฮมสเตย์ให้แก่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

โฮมสเตย์ของ CETA ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วทุกหลัง ผ่านมาตรฐานและเงื่อนไขที่ข้อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้ทุกประการ

CETA ตั้งใจเลือกเฟ้นโฮมสเตย์ที่เหมาะกับบุคคลิกและลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคน และให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาติแก่โฮสแฟมิลี่เสมอ

CETA เข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทำให้ปัญหาระหว่างโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง

หลังจากที่น้องๆเข้าอยู่ที่โฮมสเตย์แล้ว CETA ยังคงดูแลน้องๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ CETA ทั้งในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และออสเตรเลีย คอยช่วยประสานงานโฮสแฟมิลี่ และทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอย่างใกล้ชิด

บริการของแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้รับการรับรองจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาในประเทศออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น Wesley College, Methodist Ladies’ College, Firbank Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Yarra Valley Grammar School, Tintern Grammar, Billanook College และ St Leonard’s College

อยู่ Homestay ดียังไง?

 • ได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ได้ฝึกภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครอบครัวชาวออสเตรเลียตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย
 • มีห้องนอนส่วนตัว อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียน
 • ความรักความอบอุ่นและความเป็นมิตรของคนออสเตรเลียที่มีให้แก่นักเรียนต่างชาติ ทำให้นักเรียนไทยหลายคนรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวและเหมือนอยู่ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหลังที่สอง

อยู่ Homestay มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

 

ปกติการพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ AUD$320-A$355 ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสิ่งอำนวยความสะดวกในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา สถานที่ตั้งการบริการและการดูแลอย่างใกล้ชิดของครอบครัวโฮมสเตย์ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

 •  อาหารวันละ 3 มื้อ
 • ห้องพักส่วนตัวที่สะอาด พร้อมเครื่องใช้ เช่น เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ และโคมไฟ
 • อาศัยอยู่ในแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเหมือนกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ได้รับกุญแจแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา หรือรหัสผ่านเข้าแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา
 • อินเตอร์เน็ต (ปริมาณการใช้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา)

สมัครใช้บริการ CETA Homestay

  • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาใบสมัคร  
  • สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ 
 • แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาสอบถามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-5300 หรือ [email protected]
 • ดูรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Homestay ของ CETA ได้ 
OSHC

OSHC มีความสำคัญอย่างไร ?

โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุสามารถเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาได้ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพื่อเป็นการผ่อนเบาภาระอันอาจจะเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่ ทางรัฐบาลออสเตรเลียจึงกำหนดให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียน

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาที่ให้บริการประกันสุขภาพสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย ได้แก่ Allianz Global Assistance (OSHC Worldcare) ซึ่งทั้งแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา และ CETA สามารถเป็นผู้ดำเนินการสมัครให้นักเรียนได้

“นักเรียนควรพกบัตรประกันสุขภาพติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแสดงชื่อและรหัสที่อยู่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาบัตร และทำให้ง่ายต่อการยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันในภายหลัง”

OSHC ครอบคลุมอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของการตรวจรักษา การเอ็กซเรย์ รถพยาบาล แต่จะไม่ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาจากการรักษาเฉพาะทาง อาทิเช่น ทันตกรรม โรคเกี่ยวกับสายตา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แต่ละแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันจะมีข้อกำหนดในการจ่ายค่าประกันแตกต่างกันไป นักเรียนและผู้ปกครองควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านั้นด้วย

การ Activate OSHC เมื่อเดินทางไปถึงประเทศออสเตรเลีย

หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อร้องขอใช้บริการสำหรับสมาชิกโดยเข้าไปที่

service-australia

เมื่อเจ็บป่วยควรทำอย่างไร?

กรณีที่นักเรียนอยู่หอพัก นักเรียนสามารถแจ้งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักโดยตรงเพื่อทำการนัดพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย และรับใบสั่งยา เพื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ

กรณีที่นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ นักเรียนสามารถแจ้ง Guardian หรือ Host Family ได้โดยตรงเพื่อทำการนัดพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย รับใบสั่งยา เพื่อแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลายามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ

การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

หากนักเรียนได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วนั้น นักเรียนสามารถเรียกเงินรักษาพยาบาลคืนในภายหลังได้ โดยการนำหนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ไปยื่นที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันในสาขาที่สะดวก พร้อมกรอกเอกสารการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงินคืนทันที ในบางกรณีค่าใช้จ่ายจะถูกโอนเข้าบัญชีของนักเรียนในภายหลัง

นอกจากการขอเงินคืนด้วยตนเองที่แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาประกันแล้ว นักเรียนยังสามารถทำเรื่องขอเงินคืนออนไลน์ได้ โดยเข้าระบบไปที่ และเลือก Make a Claim

หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาล่ามได้ที่ โทร. 1800 006 745 (โทรฟรี) หรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา Medibank OSHC team โทร. 134 148 หรืออีเมล์ [email protected]

VISA

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก, หลักสูตรประกาศนียบัตร/วิชาชีพ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย (E-visa)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ทางสถานทูตกำหนดเท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไปทางสถานฑูตโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ: เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 00 – 13.30 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น. / วันอาทิตย์ – (ควรโทรนัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน)  แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 02-310-3000, 02-310-3102
 2. โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม (BNH): เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-15.00น. / วันเสาร์ เวลา 00 – 11.00 น. / วันอาทิตย์ – (ควรโทรนัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน)  แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา 02-686-2700

หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับต่างจังหวัดได้ :  

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • รับประทานอาหารได้ปกติ งดชา กาแฟ
 • หากสวมแว่นสายตา รบกวนนำแว่นไปด้วย หรือหากใส่คอนแทคเลนส์ รบกวนแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
 • หากรับประทานยาประจำ รบกวนนำยาไปด้วย และแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
 • หากเป็นเพศหญิง จะต้องไม่เป็นประจำเดือน หรือหากเป็นอยู่ จะต้องให้หมดประจำเดือนก่อน และนับไปอีก 5 วัน จึงจะทำการตรวจร่างกายได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากสถานทูต (ซึ่งต้องทำการสมัครวีซ่าก่อน จึงจะได้รับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) ของนักเรียน
 • บัตรประชาชน ของนักเรียน
 • กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง ได้แก่ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไปกัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนในวันตรวจสุขภาพ
 • ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 3,100 บาท (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สามารถทำการชำระค่าจ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล)  และเมื่อตรวจร่างกายเสร็จแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารใดๆมาให้ที่ CETA เพราะผลตรวจสุขภาพจะส่งตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลีย

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอลผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ของตนถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาขีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไปถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาั้นจะหายเป็นปกติดีโปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล
 • จะได้รับจดหมายนี้ หลังจากสมัครวีซ่าทางระบบออนไลน์กับทาง CETA เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากได้จดหมายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไอโอเมตริกซ์ ภายใน 14 วันทำการ

(เก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบไอเมตริกซ์ที่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา วีเอฟเอส (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่ด้วยในขณะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล

หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ : 

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์)

แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอลผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์ของตน  ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาั้นจะหายเป็นปกติดี

โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาชีวภาพหรือแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบโอเมตริกซ์

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล
 • จะได้รับจดหมายนี้ หลังจากสมัครวีซ่าทางระบบออนไลน์กับทาง CETA เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากได้จดหมายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไอโอเมตริกซ์ ภายใน 14 วันทำการ

(เก็บแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาไบไอเมตริกซ์ที่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา วีเอฟเอส (แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลามาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอยู่ด้วยในขณะให้แอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาอัตลักษณ์บุคคล

 หมายเหตุ :  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ :  

Airline Ticketing

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)

Airport Transfer

บริการรับ-ส่งที่สนามบิน

CETA มีบริการรถรับ-ส่งให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในตัวเมือง Melbourne และพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินและแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบริการโดยเจ้าหน้าที่จาก CETA ที่อาศัยอยู่ที่เมือง Melbourne มาเป็นเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สำหรัแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาักเรียนที่เรียนอยู่ในรัฐอื่น ๆ ทาง CETA จะช่วยประสานงานเรื่องรถรับ-ส่งกับทางแอพFishingMaster|แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลาหรือการ์เดี้ยนตามความเหมาะสม

สอบถามค่าบริการได้ที่ 02-712-5300

 •  
 •  
 •  
 •